ONDRÁČEK, M. Tepelné čerpadlo vzduch-voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Miroslav Ondráček prokázal, že je schopen samostatně zpracovat zadaný úkol v požadované kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Práce je koncipována spíše jako rešerše vedoucí k seznámení se s využíváním tepelných čerpadel. S ohledem na zadání a obecné zaměření bakalářského studia řešitele, práce splňuje zadání. Práce je graficky a stylisticky v celku dobře zpracována. Po této stránce bych doporučil použít vetší a přehlednější obrázky v části popisující druhy tepelných čerpadel. Jako slabží se ukazuje část ekonomické porovnání provozních nákladů. Není zde udán žádný zdroj vstupních údajů pro výpočet. Přes tyto drobnosti práci hodnotím dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11233