VLČKOVÁ, M. Rozhodování o formě pořízení dlouhodobého majetku podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Které z použitých kritérií rozhodování v nejistotě považujete za nejvíce objektivní, které naopak za nejméně objektivní? Svůj názor zdůvodněte.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hamplová, Věra

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11215