MAŠEK, P. IP televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Číka, Petr

Pavel Mašek je velmi svědomitý student, který aktivně přistupuje ke vzniklým problémům, kterých během řešení práce nastalo nespočetně mnoho. Mezi nejzásadnější problém bylo ukončení možnosti pracovat se zvolenou knihovnou ze strany vývojářské organizace a to 2 měsíce před dokončením práce. Pavel Mašek se však nevzdal a vyjednal s technickou podporou studentskou licenci, která doposud není danou společností veřejně nabízena. I přes úplné nedokončení práce navrhuji vzhledem k aktivitě a přístupu studenta k řešení problémů klasifikovat jeho práci známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Fojtová, Lucie

Bakalářská práce přehledným způsobem mapuje problematiku IPTV, konkrétněji protokoly používané v této oblasti. Student dané téma do hloubky prostudoval a teoretická část práce je na velmi dobré úrovni. Praktická část práce se zabývá návrhem a realizací aplikace pro příjem multimediálních dat. Samotné realizaci předcházela podrobnější analýza a vypracování konceptu. Student dobře zdůvodnil volbu programovacího jazyka i použitých knihoven, prostudoval si jejich možné výhody a nevýhody. Vytvořená aplikace má jednoduché grafické rozhraní, díky čemuž je přehledná a snadno se ovládá. Oceňuji aktivní přístup studenta, který aplikaci otestoval a s ohledem na výsledky, které v první fázi nebyly vyhovující (např. výskyt artefaktů), dále optimalizoval zdrojový kód. Student zároveň přehledně shrnul výsledky práce a naznačil, jakým směrem by se dala dále rozšiřovat. Také bych ráda poukázala na aktivitu při řešení problémů s licenčními podmínkami, kdy se student nenechal odradit a pokusil se hledat schůdné řešení. Po formální stránce nemám k práci žádné výhrady a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 40318