MATEJ, M. Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jakub

Student zpracovával poměrně náročnou bakalářskou práci, která vyžadovala nastudování principů protokolu TTP a především zdrojového kódu simulace, kde se funkčnost tohoto protokolu testuje. Student byl hned na začátku upozorněn, že bude třeba věnovat notnou dávku času na osvojení si hlavních principů simulace, aby mohl následně provést implementaci optimalizačního algoritmu. I přesto, že student po celou dobu řešení docházel na předem dohodnuté schůzky, bylo nutné jeho postup často korigovat a konzultovat možnosti změn a úprav. Přes všechny obtíže se nakonec studentovi povedlo hlavní body zadání splnit a implementovat je do simulace. Úprava zdrojového kódu je funkční a z mého pohledu dostačující. Výsledné řešení by však mohlo být efektivnější. Student měl také problémy své výsledky správně formulovat a interpretovat, což ovlivnilo mé výsledné hodnocení. Po formální stránce je práce až na některé výtky, týkající se lepší srozumitelnosti textu, vyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Balej, Jiří

Student se v první části práce věnuje nutným teoretickým základům IPTV. Hlavní část práce se zabývá problematikou hierarchické agregace signalizačního kanálu a navrhuje vlastní algoritmus řešící přetížení signalizačního uzlu. Student následně navržený algoritmus implementoval v simulačním programu Java. V práci je mnoho obrázků ilustrujících činnost programu avšak samotný program jsem nenalezl ani v příloze ani na přiloženém CD. Zadání práce bylo splněno, avšak hlavní výstup práce – vytvořený program, není v odevzdané práci obsažen. Odborná úroveň je na velmi dobré úrovni, práce obsahuje málo překlepů a typografických chyb. Z formální stránky bych vytknul především převzetí obrázku 1.1 z publikace [11]. V práci mi také chybí diskuze výsledků, kde by byla shrnuta rychlost algoritmu a další vlastnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 40317