KONEČNÝ, D. Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

S prací studenta jsem byl v průběhu celého semestru spokojen. Pravidelně konzultoval jednotlivé kroky při řešení bakalářské práce a zároveň se také snažil pracovat samostatně. Zadání práce bylo splněno a její odborná úroveň je, až na místy nepřesné nebo nevhodně zvolené formulace a slovní spojení, dobrá. Kladně hodnotím, že student danou problematiku úspěšně zvládnul i přes malé množství dostupných zdrojů. Práce obsahuje jen několik drobných formálních nedostatků. Celkově ji hodnotím stupněm A / 90 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Skořepa, Michal

Bakalářská práce se zabývá problematikou směrování v sítích MANET se zaměřením na směrovací protokol DSR. V první části práce student v rozumném rozsahu shrnuje dostupné teoretické poznatky o protokolu DSR, které pak využívá v části praktické. Práce je orientována především prakticky. Student za pomoci simulačního prostředí OPNET Modeler ověřuje chování a směrovací schopnosti protokolu DSR pro různé scénáře a pro různá nastavení protokolu. Veškeré výsledky řádně diskutuje a vyvozuje patřičné závěry. Ty bohužel ale nejsou vždy správné, respektive vypovídající. Výsledky simulace, která ukazuje vliv rychlosti pohybu stanice na dobu vyhledávání trasy a pod. nemají dle mého názoru žádnou vypovídací hodnotu. V parametrech mobility uzlů byla totiž různým uzlům nastavena různá rychlost pohybu. Díky tomu jsou data v síti přenášena přes všechny tyto tři "typy" stanic a není tím pádem možné určit vliv rychlosti pohybu na sledované parametry. To by bylo možné pouze v případě, kdy by byly simulovány tři různé scénáře. V každém z nich by měly všechny uzly stejnou rychlost avšak pro každý scénář jinou. V poslední části práce se pak student zabývá rozšířením signalizačních zpráv protokolu DSR. Úspěšně implementoval rozšíření zpráv tak, aby jednotlivé komunikující uzly měly k dispozici údaje o vytížení síťových rozhraní uzlů okolních. Až na výše zmíněnou chybu práci hodnotím jako zdařilou a hodnotím známkou B/85 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 40329