KRABÁČ, L. Potravní doplňky k podpoře snižování nadváhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

BP se zabývala zhodnocením kvality nízkoenergetického sladidla erythritolu ve vztahu ke snižování nadváhy. I přes počáteční problémy, související také z nezkušeností při vypracování odborného textu, pozitivně hodnotím samostatný a aktivní přístup při řešení zadaného úkolu. Jasně a přehledně zhodnotil vliv sladidla na změny glykemie i jeho senzorické hodnnocení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci ke schválení a navrhuji výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Předložená bakalářská práce Lubomíra Krabáče je po všech hodnocených stránkách na vysoké úrovni. Literární část je sepsána kultivovaným jazykem a poskytuje dostatek výchozích informací pro zadané téma práce. Praktická část práce je tvořena dvěma diametrálně odlišnými typy experimentů, senzorickou analýzou a biochemicko-lékařským krevním testem. Z textu je patrné, že oba typy experimentů nečinily autorovi problémy a zvládl je na výbornou. Ze svých experimentů vyvodil odpovídající závěry a jednoznačně je formuloval. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 10129