PIRO, Š. Inteligentní dům s jednočipovým počítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Se studentem se z počátku pracovalo dobře. Chodil na domluvené konzultace spíše řešit problémy než přinášet náměty, ale od toho konzultace jsou. V druhé polovině semestru se však student odmlčel. Při dotazu proč mi sdělil, že jsem neměl čas. Nutno poznamenat, že času je vždy málo. Student špatně pochopil moji poznámku času. Na konzultace čas byl, čas nebyl na celodenní odlaďování zdrojových kódů, což bylo spíše jeho úkolem než mým. Student se pak ozval ke konci semestru s prací, která nebyla de facto konzultována. S návrhem aplikace jsem souhlasil, ale dílčí výsledky jsem již neověřil. Výsledek, který je v příloze se nepodařilo zkompilovat, ačkoli mě student přesvědčuje, že by v tom problém nebyl. Je třeba dodat, že je to způsobeno využitou knihovnou systému QT. Aplikace je tedy spustitelná pouze na desktopu. Aplikace de facto edituje pouze XML soubor. Vzdálena aplikace je pro mě samotného překvapením. Viděl jsem ji poprvé a asi naposled, neboť je nepoužitelná. Jak z hlediska zabezpečení, tak realizace. Aplikace vykazuje řadu nedostatků - statické adresy, funkce atd. Abych pouze nekritizoval je třeba dotad, že téma bylo pro studenta asi obtížné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce F 5/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Míča, Ivan

Větší část cílů předložené práce byla splněna, byla navržena nová jednoduchá koncepce inteligentního domu a byl realizován demonstrační prototyp řídícího systému se vzdáleným přístupem přes webovou stránku, což bylo ověřeno. Nebylo však možno ověřit funkčnost měřicího zařízení připojeného k seriovému rozhraní. K odborné stránce práce mám několik výhrad. Především rozbor a popis stávajících koncepcí inteligentních domů v teoretické části považuji za stěží dostačující pro odpovědný návrh nové koncepce, z čehož vyplývá také obtížnější interpretace výsledků v závěru práce. Dále bych vytknul občasné používání populárně-vědeckého stylu popisu, což by bylo snad vhodné pro oživení prezentace, nikoliv pro závěrečnou zprávu. Celkově působí práce jako ambiciózní a mnohostranný projekt, jehož všechny části nebylo možno ve vyměřeném čase dovést k úplné funkčnosti a propojit je v jeden funkční celek. A to zřejmě i z důvodu velmi širokého požadovaného záběru sahajícího od programování AVR procesorů přes návrh analogové části až po vytvoření grafické aplikace a webového serveru. Avšak vzhledem k náročnosti tématu i vzhledem k tomu, že hlavní část práce splněna byla, hodnotím práci jako dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce D 34/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 40303