VALENTA, P. Výroba masivních ocelových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši na téma výroby masivních odlitků a na jejím základě popsat současné způsoby a předpoklady pro jejich výrobu. Práce popisuje výrobu masivních ocelových odlitků od návrhu slévárenské technologie, přes fázi tavení až po apretaci odlitků a jejich případné vady. Těžiště této práce je v oblasti technologie přípravy výroby. Práce přehledným způsobem popisuje jednotlivé fáze výroby masivních odlitků a poukazuje i na některá úskalí související s dosažením požadované vnitřní a povrchové jakosti masivních odlitků. Práce byla vypracována zcela samostatně na dobré odborné i jazykové úrovni a současně ukazuje i na dobrou orientaci studenta ve slévárenském oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kováč, Marek

Úkolem BP bylo zpracovat téma výroby masivních ocelových odlitků. BP je přehledně zpracována a obsahuje jen podstatné informace, lze tedy usuzovat, že autor má o tématu dobrý přehled. Autor BP použil velké množství různých literárních zdrojů, například odborných článků, knih i internetových stránek. Některé odborné publikace jsou staršího data vydání, ale většina zdrojů je současná a aktuální. Práce obsahuje jen minimum překlepů a chyb. Obsah BP splňuje stanovené cíle. Práce je pěknou rešerší o technologii výroby masivních odlitků a mohla by posloužit jiným studentům, kteří by se chtěli s touto oblastí slévárenství stručně seznámit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33687