JÍŠA, J. Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu sklářské formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Man, Ondřej

Student prokázal schopnost samostatně vyhledávat informace jak v doporučené literatuře, tak i ve zdrojích nalezených vlastním přičiněním, včetně zdrojů cizojazyčných. Nabyté informace byl schopen logicky seřadit a zformulovat na jejich základě konzistentní teoretický úvod do problému, ve kterém postihl prakticky všechny důležité aspekty. V průběhu příprav, provádění i vyhodnocování experimentu prokázal vynikající schopnost samostatné práce v laboratoři. Schopnost vyvodit závěry z dosažených výsledků u hodnoceného studenta odpovídá průměru. Velmi kladně hodnotím zodpovědný přístup studenta k dodržování časového plánu práce a také aktivitu při vyhledávání kvalitních informačních zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pantělejev, Libor

Předložená práce se zabývá problematikou koroze sklářských litinových forem. V teoretické části je uvedeno základní rozdělení koroze a stručně popsány děje k nimž dochází při korozním procesu. V další části je pak popsán vlastní experiment, komentovány získané výsledky a formulovány závěry. Práce obsahuje řadu pravopisných chyb, nevhodných formulací a také chyby formálního charakteru. Student ve větách často užívá špatných tvarů slov, používá spojovníky místo pomlček, neodsazuje odstavce, chybně odkazuje na obrázek (str. 14), či užívá odlišné označování veličiny v rovnici a následné vysvětlivce (str. 15), případně neuvádí odkaz na literaturu u výčtu autorů zmiňovaných teorií (str. 13). Hodnoty medianů hloubek korozních důlků uvedených v diskusi nejsou v souladu s diagramem uvedeným na obr. 4.5. V části experimentální bych také očekával pečlivější zpracování získaných dat a to i v příloze (kvalita fotodokumentace, přesnější popisy obrázků). Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout originální technické řešení uspořádání korozního experimentu. Přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47316