JURNEČKA, L. Opotřebení pneumatik osobních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student zadané téma zpracoval velmi samostatně s využitím odborné literatury, fotodokumentaci použitých pneumatik prováděl sám. Získané teoretické i praktické poznatky může velmi dobře využít v dalším studiu i odborné praxi. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Student přistoupil k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a se zájmem o danou problematiku. Předkládaná práce je zpracována na 38 stranách na základě studia 31 pramenů. Je psána čtivě a srozumitelně, bez závažných gramatických chyb. Formálním nedostatkem jsou pouze obecné citace online zdrojů, které odkazují jen na hlavní stránku zdroje a ne na konkrétní informace. I přes tuto výtku hodnotím práci velmi kladně. Svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47319