CHOMIČ, D. Deformačně napěťová analýza cévních protéz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Téma práce bylo velmi náročné jak z hlediska nutného seznámení se základy jiného oboru, tak z hlediska vlastní mechaniky. Materiály cévy i cévní protézy vykazují velmi specifické vlastnosti, jejichž výpočtové modelování je relativně dosti obtížné. Tuto skutečnost si diplomant uvědomil poměrně pozdě, takže se dostal do časového stresu. Tento fakt mu zabránil dotáhnout tuto obtížnou problematiku k ještě lepším výsledkům. V práci ale prokázal zvládnutí MKP při řešení nelineárních problémů, v nichž se setkávaly různé typy nelinearit i různé typy chování materiálu, jakož i schopnost analyzovat výsledky řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Předložená diplomová práce reší aktualní biomechanickou problematiku z oblasti cevní soustavy. Práce je napsaná velmi stručně, což čtenáři komplikuje pochopení vzájemných souvislotí a vyžaduje značnou představivost. Rešeršní část je velmi krátká a autor neuvádí východiska a návaznost na vlastní práci. Diskutabilní je také obsah kapitoly problémová situace a cíle práce. Z formálního hlediska lze práci vytknout překlepy a nejednotné použití anglických výrazů s občasným českým překladem (loadstep, end to end).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47304