ŠIKULA, R. Měření lokálních charakteristik paasivních elektrických součástek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Tománek, Pavel

Pan Radek Šikula velmi aktivně pracoval na projektu po dobu dvou semestrů. Téma práce bylo pro něj i pro mne zcela nové, jevilo se jako vysoce aktuální, a jak se v průběhu roku ukázalo, jako téměř neprozkoumané. Množství publikací se zabývá studiem elektrické charakterizace pasivních elektrických součástek, prakticky však neexistuje literatura, která by zkoumala lokální vlastnosti těchto součástek, a to ani v souvislosti s know-how výrobních firem. K dosažení plánovaného cíle musel prostudovat dosti značný počet publikací (nejen ty uvedené jako doporučenou literaturu), které se jen okrajově dotýkaly dané problematiky, ale přinesly značné poznatky obecné. Ty také v průběhu zimního i letního semestru zapracoval do semestrálního projektu i bakalářské práce. Bohužel bylo velmi obtížné získat vhodné vzorky, které by umožnily odpovídající měření na skenovacím optickém mikroskopu a AFM, protože v tomto případě musí být studovaná součástka náležitě upravena.Takže bakalářská práce se zabývala vyhledáváním miniaturních poškození povrchů součástek, jako jedné z možných lokalit vzniku průrazu součástky. Teoretickou část a prvotní výsledky měření shrnul do své práce. Práce je přehledně uspořádána do 6 kapitol a přehledu literatury. Jádrem práce jsou třetí, čtvrtá a pátá kapitola, které přinášejí jednak popis měřicích soustav a výsledky vzorových měření (to ale nebyl jediný cíl práce, spíše zde šlo o pochopení základních principů, které by mohly být využity v průběhu dalšího studia). Studium pasivních součástek rozšířil ještě o zajímavý případ měření a vizualizace toku minoritních nosičů. Práce je zpracována na slušné úrovni po stránce formální i grafické, rozsah práce odpovídá požadavkům. V průběhu práce vznikla publikace, která se týkala některých aspektů této problematiky: ŠIKULA, R., Local measurement of electric devices characteristics, In Proceedings of 17th Conference STUDENT EEICT 2011, díl 1, s. 91-93, ISBN: 978-80-214-4271-9. Vyvíjená metoda i její experimentální ověření vykazují původní přínosné části, které je možné dále rozpracovávat v rámci magisterského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kubánek, David

Práce obsahuje celkem 33 stran, z toho 23 tvoří jednotlivé kapitoly. Ty jsou vcelku logicky členěny, výhradu mám však ke kap. 3 a jejím podkapitolám. Zde je členění nelogické a číslování chybné. Nevyvážený je rozsah popisu kondenzátoru a fotodiody. Zejména na začátku práce chybí vysvětlení zkratek při prvním použití. Student mohl častěji citovat literaturu, je zde mnoho informací, které jsou zřejmě od jiných autorů. U matematických vztahů často nejsou vysvětleny významy veličin. Vhodné by bylo práci doplnit o samostatnou kapitolu s teorií defektů v součástkách a nedávat tuto problematiku do kap. 5 "Výsledky měření". Kladně hodnotím praktickou část, kdy student zvládl práci se skenovacím mikroskopem a dokázal interpretovat výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 40274