KOLBÁBEK, L. Lis LKDS 800 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Autor závěrečné práce splnil zadání v plném rozsahu. V úvodu práce autor uceleně představil problematiku dvoubodových klikových lisů. Příliš se drží faktu využití těchto lisu do nástřihových linek. To zřejmě pramení s označení řešeného lisu LKDS (lis klikový dvoubodový střižný). Je pravdou, že současným trendem nástřihových linek je využívání dvoubodových lisu oproti jednobodovým. Kladně lze hodnotit zmínku o nejnovějších lisech s přímým pohonem. Ve vlastním řešení zadání nejprve volí parametry podle lisu jiné koncepce. Zároveň definuje parametr výšky lisu jako hlavní kritérium pro volbu řešení problému daného zadáním. Jestli je dán zdvih a sevření u lisu, pak lze ovlivnit výšku lisu jen v místě hlavy lisu, kde jsou uspořádány převody pohonu. S tímto faktem také správně autor uvažuje. Ze tří variant uspořádání převodů v hlavě lisu volí nejnižší uspořádání, které pak podrobně řeší. V úvodu provádí výpočet kroutícího momentu bez tření, až příliš úzkostlivě se drží přednesené látky. Tento výpočet nemá v návrhu mechanismu žádný smysl, snad jen porovnání s výpočtem, kde je uvažováno tření . Jinak další výpočtová část je velmi dobře provedena. Jednotlivé výpočty jsou v ucelených blocích a naprosto vyčerpávající. Tato část závěrečné práce je na veliké odborné úrovni. Výkresová část práce je také na vysoké úrovni. Snad jen v sestavě spojkového hřídele zaměnil přívod chladícího oleje za zavzdušňovací otvor. Přívod chladícího oleje pro spojko-brzdu je přes otočný přívod. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Jak je definován parametr sevřená výška?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sláma, Jaroslav

Autor diplomové práce k zadané problematice přistupoval aktivně a správně s maximálním využitím dostupných zdrojů informací, které se nabízejí pro řešení zadání diplomové práce. Diplomová práce je napsána přehledně a po jejím prostudování a kontrole lze konstatovat následující: Koncepční řešení práce je provedeno na vysoké odborné úrovni. Z úvodu diplomové práce (kap. 2) je zřejmé, že autor této práce je podrobně seznámen s problematikou pohonů mechanických klikových lisů včetně současných moderních trendů. Zároveň prokazuje velký přehled v použití hlavních částí pohonného ústrojí (kap. 3). V kap. 4 jsou zadány hlavní technické parametry stroje a je zde proveden základní výpočet klikového mechanismu. Následuje návrh nejvhodnějšího konstrukčního řešení pohonu lisu (kap. 5) s minimalizací jeho výšky. V kap. 6 je proveden výpočet zvolené varianty pohonu lisu včetně pevnostních kontrol hlavních uzlů pohonu. Autor diplomové práce navrhl zajímavý způsob uspořádání převodů pohonu lisu včetně jeho uchycení ve stojanu, se spojkovým hřídelem umístěným pod převody. Tímto řešením splnil zadaný požadavek minimalizace výšky pohonu. Navrhované řešení je v praxi realizovatelné, jeho provedení bude výrobně i montážně hodně náročné. Pro případné další využití bude nutné provést ekonomickou analýzu navrženého řešení. Grafické provedení je přehledné, vhodně doplněné obrázky a tabulkami. Výkresová dokumentace je kromě drobných nedostatků v pořádku. Několik doporučení k danému řešení: • setrvačník uložit na válečková ložiska s HJ kroužky, důvodem je snadnější montáž setrvačníku, i když jde o cenově nákladnější řešení • vnější kroužek ložiska setrvačníku musí být uložen s přesahem, doporučuji N7 • v unášeči (pos. 2) doplnit kontrolní průzory a výpustné otvory ( kontrola případných prosaků rotačního těsnění pos. 29 ) Diplomová práce je provedena na profesionální úrovni a svým rozsahem zpracování zcela splňuje požadavky zadání. Výsledkem této práce je potvrzení možnosti pohonu klasickým ozubeným převodem s jedním setrvačníkem pouze se zanedbatelným zvýšením výšky zabudování ( 110 mm) vzhledem k již vyrobenému lisu LKDS 800 se dvěma setrvačníky a planetovými převodovkami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47337