ŠIKULA, R. Analýza firmy pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

otázky: 1. Jaké by mohly být finanční přínosy z pronájmů nevyužitých prostor, uveďte, proč jste nezvažoval jejich odprodej 2. Proveďte podrobněji analýzu odběratelů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Odborná úroveň navrhované části C Tato část je na dosti obecné úrovni.
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formálnímu uspořádání práce i její úpravě nebyla věnována potřebná míra pozornosti (např. str.42 se 2x opakuje), objevují se drobné pravopisné chyby ( např. str. 46 Spolková Republika Německo)
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D Zejména rozsáhle zpracovaná PESTLE analýza je zaměřena velmi obecně a dle mého názoru nevystihuje zcela specifika MEZ, a.s., u Porterovy analýzy u odběratelů není vyhodnocena jejich síla. Objevují se dílčí nesrovnalosti mezi jednotlivými výsledky analýz (str. 41 vstup nových subjektů do odvětví je hodnocen jako nepravděpodobná či obtížný, přesto se objevuje v hrozbách str, 46). Obecně řečeno všem provedeným analýzám mohla být věnována podstatně větší pozornost.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ing.František Janáč

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 48908