KALOVÁ, M. Deformačně napěťová analýza proximálního femuru s dříkem endoprotézy a zlomeninou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Bc. Mirka Kalová vypracovala diplomovou práci po ročním přerušení studia, což se nejvíce projevilo v technickém vyjadřování. V předložené diplomové práci, s názvem: „Deformačně napěťová analýza proximálního femuru s dříkem endoprotézy a zlomeninou,“ byly splněny všechny body zadání. Jednotlivé části diplomové práce by bylo vhodné více a detailněji propracovat, což ovlivnilo i výsledné hodnocení. Na konci diplomové práce jsou formulovány závěry deformačně napěťové analýzy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Krpalek, David

Diplomová práce je v rozsahu 57 stran a zabývá se deformačně napěťovou analýzou proximálního femuru s dříkem endoprotézy a zlomeninou. Autorka, Bc. Miroslava Kalová, popsala na úvod problémovou situaci a provedla rešeršní studii daného problému. S použitím literatury stručně popsala anatomii a dílčí prvky řešené soustavy. V této kapitole by bylo vhodnější věnovat větší pozornost totální endoprotéze a fixačním páskům. Při tvorbě výpočtového modelu prokázala znalosti a dovednosti v řadě specializovaných softwaru. Při řešení vstupního zatížení provedla analytický rozbor uvolnění dolní končetiny a navrhla několik variant zatěžování. Písemná interpretace výsledků je správná a pro základní pochopení deformačně napěťových stavů u řešeného problému dostačující. Pro grafickou přehlednost interpretovaných výsledku by bylo vhodné používat jednotnou stupnici pro výsledky posuvů a pro napětí. Zajímavé by též bylo zmínit, k jakým napětím dochází ve fixačních páskách v jednotlivých variantách. Diplomovou práci hodnotím „dobře“ /C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47325