GABRLÍK, J. Píst čtyřdobého zážehového leteckého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Zadání výše uvedené bakalářské práce pana Jana Gabrlíka bylo obsáhlé a vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí jak z oblasti konstrukce spalovacích motorů (především konstrukce pístu a klikového mechanismu), tak i zvládnutí moderních 3D CAD programů pro vytvoření modelu pístu leteckého motoru. K řešení bakalářské práce pan Jan Gabrlík přistupoval odpovědně, využíval konzultací a potřebných podkladů nutných k řešení. S jejich využitím pak dospěl ke kontrolnímu výpočtu pístu leteckého motoru Allison. Vzhledem k úsilí které musel pan Gabrlík vynaložit při získávání vstupních informací může jeho bakalářská práce sloužit jako zdroj podkladů pro další řešitele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dundálek, Radim

Práce je pečlivě zpracovaná zejména co se týká rešeršní části. Student prokázal, že dovede svědomitě aplikovat poznatky nabyté v předcházejích letech studia při řešení konkrétního technického problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19904