VACULKA, J. Měření drsnosti hran při laserovém dělení kovů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Student projevil aktivní zájem o danou oblast, sám si zajistil vzorky. Výsledky využitelné ve firmě VN-Ú.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hála, Michal

Zadání a cíl bakalářské práce k dané problematice byl splněn. Teoretická část je zpracována přehledným a srozumitelným způsobem. V jednom případě chybí v textu odkaz na č. tabulky (viz str.13 odstavec č.2) a dále na str.28 chybí fotka u obr. č.14. Jednotlivé kapitoly této práce jinak na sebe logicky navazují a tím je celá práce přehledná. Bakalářská práce obsahuje nejdůležitější poznatky ze současné dostupné odborné literatury a norem. Práce jako celek, dobře popisuje problematiku měření drsnosti povrchu u laserového dělení materiálů. Tato práce také poukazuje na stále zlepšující se technologie pro dělení kovů, toto je způsobeno zvyšujícími se požadavky na kvalitu řezu ze stran zákazníků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50956