UJČÍKOVÁ, S. Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům na tento typ prací. Studentka v teoretické části charakterizuje trh s nemovitostmi a pojmy, které s ním souvisí. Její interpretace však není vždy správná. V analytické části využila statistické údaje, které se týkají trhu s nemovitostmi, zaměřila se na trh s byty a vývoj cen bytů. Porovnala údaje týkající se vybraných regionů, vyhodnotila je a vyvodila z nich závěry. U některých údajů studentka pouze uvádí zjištěné rozdíly bez dalšího komentáře. Celkově hodnotím práci jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Rozsah a obsah zadání splňuje požadavky na tento typ prací. Při analýze realitního trhu však vychází pouze ze statistických údajů minulých období, teoretická část obsahuje nepřesné informace.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D V teoretické části studentka seznamuje s pojmy, které se týkají trhu s nemovitostmi, a hlavními faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po nemovitostech. Vlastní interpretací často zkresluje informace převzaté z uvedených zdrojů, mění jejich původní smysl používáním neadekvátních pojmů, případně jejich nesprávným přeformulováním. Některé informace jsou vytrženy ze souvislostí, některé jsou nesprávně interpretovány.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C V analytické části studentka nejdříve charakterizuje vybrané regiony, název kapitol (analýza realitního trhu ve městě a jeho regionu) příliš nekoresponduje s jejich obsahem. Analýzou realitního trhu ve vybraných regionech a vývojem cen bytů se zabývají až následující kapitoly. Úvodní část postrádá popis zvolené metodiky pro výběr údajů a jejich hodnocení. Studentka vybrala, porovnala a vyhodnotila statistické údaje z minulých let a vyvodila z nich odpovídající závěry.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň diplomové práce je dobrá.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Studentka ve své práci dospěla k obecně známým závěrům. Přínosem je pouze porovnání statistických údajů vybraných regionů doplněné komentářem.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Informace ze zdrojů jsou často chybně interpretovány, někde jsou uvedeny chybně odkazy na zdroje, u grafů a tabulek chybí odkazy na zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání je na dobré úrovni, grafická úprava rovněž. Za úvodem a před závěrem práce je zřejmě omylem vložena prázdná stránka. Porovnávané grafy v analytické části by bylo vhodnější uvádět pod sebou před komentářem. V textech se vyskytují časté stylistické a gramatické chyby.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pertl, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D Téma diplomové práce bylo zpracováno pouze z části. Dle zadání měla být provedena analýza realitního trhu ve vybraných lokalitách, ale v práci jsou zpracovány pouze byty (jednotky), takže je jasné, že studentka splnila cíle práce pouze částečně. V předložené diplomové práci absolutně schází segmentace dílčích trhů, což při analýze realitního trhu je vcelku zásadní nedostatek. V závěru práce navíc postrádám jakékoliv shrnutí dílčích faktorů, které ovlivňují trh s nemovitými věcmi v řešených lokalitách. Další nedostatek shledávám ve skutečnosti, že ač se mělo jednat o analýzu současného trhu s nemovitými věcmi (odevzdání práce v říjnu 2015), tak poslední vyhodnocení se týká roku 2014 a nikde není jakýkoliv komentář týkající se bližšího vysvětlení.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Zvolený přístup k řešení práce je možný, nicméně je potřeba zmínit, že zaměření práce je specifikováno na dílčí segment realitního trhu, což není nikde v práci vysvětleno či okomentováno a není tak zcela v souladu se zadáním práce.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Úroveň práce srážejí odborné nedostatky v používané terminologii i slovním hodnocení diplomantky. Využití dat ze statistického úřadu je velice vhodné, jelikož se jedná zřejmě o nejvíce vypovídající skutečnosti a to jak co do množství zpracovaných dat, tak také co do jejich relevantnosti.
Obtížnost a správnost řešení C Dosažené výsledky se jeví věrohodně zejména s ohledem na využití dat ze statistického a katastrálního úřadu. Téma práce je poměrně široké a proto nebylo jednoduché jej řádně zpracovat. Co zcela jistě snižuje kredit dosažených výsledků je absence rozdělení jednotek podle konstrukce bytového domu. Tím, že jsou výsledky uvedeny bez zmíněného rozdílu, nejsou výsledky zcela výstižné, jelikož obecně lze konstatovat, že byty (jednotky) v panelových domech jsou obchodovány za nižší ceny než jednotky v zděných domech.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce ve svých závěrech ukazuje vývoj jednotkových cen bytů (jednotek) ve vybraných lokalitách v časovém období let 2004 až 2014. Další cenové ukazatele jsou zaměřeny na vyhodnocení vlivu opotřebení bytu (jednotky) a počtu obyvatel respektive závislost ceny na velikosti města či obce. Tyto údaje zcela jistě obohacují vědní obor, ale také širokou veřejnost. Jelikož bydlení v bytech (jednotkách) je nejrozšířenější formou na území České republiky, tak se týká velikého množství obyvatel, pro které může být tato práce dobrým vodítkem při prvotním seznámení se s danou problematikou.
Odborná jazyková úroveň D V předložené práci se objevuje celá řada polopravd, nepřesných definicí či dezinformací, které jsou způsobeny především používáním staré legislativy. Ač již více než rok a půl existuje pojem nemovitá věc, studentka až na drobné výjimky pracuje v celé práci s termínem nemovitost. Rozdílná terminologie bohužel není v práci nikde blíže vysvětlena. Taktéž není možné dávat rovnítko mezi tržní hodnotu a tržní cenu. Další nepravdou je tvrzení, že v nákladové metodě není zohledněn účel užité objektu. Pokud je mi známo, tak nový občanský zákoník ještě nebyl jakkoliv novelizován, takže není vhodné použití spojení ve znění pozdějších předpisů. Přímá citace je sice uvedena uvozovkami, ale není napsána kurzívou, ale normálním písmem typem písma, což je samozřejmě nedostačující.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D Po gramatické stránce je práce víceméně v pořádku. Nedostatky shledávám v celkové koncepci práce, kde jsou příliš velké mezery mezi jednotlivými body či odstavci, což zbytečně vyvolává dojem, že autorka svou práci natahuje, občas se také vyskytly prázdné stránky, což kazí celkový dojem. U všech tabulek a grafů není uveden zdroj. Není tak jasné, zda jde o autorčino dílo, nebo o přejímání dat ze statistického úřadu. Použité zdroje nejsou očíslovány a to jak literatura, tak legislativa, tak i elektronické zdroje. Na straně číslo 35 nesouhlasí uvedený odkaz - na zmíněné stránce odborné publikace se nachází zcela jiná problematika.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 82582