EXLER, M. Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Student nepracoval na řešení práce průběžně. Vlastní aktivitu při řešení student neprojevil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 0/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Müller, Jakub

Student se ve své práci zabýval implementací a testování algoritmu King. Teoretická část je zpracována v dostatečné míře avšak svým obsahem několika násobně převyšuje část praktickou. Student dále v elektronické formě práce ve většině případů použil velice nekvalitní obrázky a u některých se informace v nich neshodovala s textem. Porovnání výsledků v diplomové práci a výsledků, kterých bylo dosaženo autory algoritmu King, je rozporuplné. Student tento fakt ve své práci vůbec nevzpomenul a nepřirozený tvar křivky kumulativní chybovosti vůbec nevysvětlil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 40246