VACULA, J. Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval na problematice tlakových pulsací a vibrací čerpadla s dvoustranným vstupem. V zadané náročné problematice se dobře orientoval. V rámci diplomové práce vypracoval rozsáhlou rešerši, odvodil teoretické vzaty pro výpočet pulsující axiální síly na oběžné kolo dvouvtokového čerpadla z měřených talkových pulsací v interiéru čerpadla. Zabýval se také experimentem a to jak pro případ dvouvtokového čerpadla kde pomocí měřených tlaků vyhodnocoval pulsující axiální sílu na oběžné kolo tohoto čerpadla, tak navrhnul experimentální stent a prováděl měření výtoku kapaliny s nádoby pro případ dvou výtokových otvorů kde sledoval kmitání výtokového víru mezi těmito dvěma otvory. Diplomová práce je na velmi vysoké úrovni řeší aktuální problematiku a ke zvolenému tématu je minimum podkladů ve světové literatuře. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Franc, Zdeněk

Diplomant se zabýval problematikou axiální síly a tlakových pulzací v čerpadle s oběžným kolem s dvoustranným vstupem. V první části práce diplomant popsal princip funkce čerpadla s dvoustranným vstupem a vysvětlil jeho teoretické výhody. Druhá část práce je věnována literární rešerši. Rešerše se týká problematiky kavitace, kmitání čerpadla způsobené kavitací a axiální síly na oběžné kolo. Zajímavá je publikace uvádějící výsledky výpočtu proudění v interiéru dvouvtokového čerpadla. Z výpočtu vyplývá nesymetrické rozložení tlaků na krycí disky oběžného kola v mimooptimálních provozních režimech. Tento výsledek by měl důležité praktické důsledky, pokud by se to podařilo ověřit. V třetí části diplomové práce diplomant zpracoval vlastní příspěvek k problematice čerpadla s dvoustranným vstupem. Nejprve správně teoreticky odvodil z Navier-Stokesovy rovnice pro nestlačitelnou kapalinu axiální sílu působící na dvouvtokové oběžné kolo. V rámci experimentů diplomant nejdříve zopakoval pokus doc. Tomáše s přeskakováním vírů při výtoku z nádoby se dvěma otvory. Dále změřil statickou charakteristiku zkušebního čerpadla pro dvoje různé otáčky. Tyto experimenty jsou srozumitelně popsány a výsledky přehledně prezentovány. Poslední část experimentů se týkala identifikace axiální síly na oběžné kolo, resp. identifikace jednotlivých členů rovnice pro axiální sílu, kterou diplomant odvodil. Je nutné konstatovat, že experimentální identifikace nepřinesla bohužel průkazné výsledky. Identifikace síly od tlaku na krycí disky oběžného kola byla zkreslena nesymetrickou polohou oběžného kola vzhledem k tělesu čerpadla. Tím vznikla axiální síla na oběžné kolo v podstatě automaticky. Ve vyhodnocení měření takto naměřená síla zůstala a tvoří co do velikosti dominantní složku celkové axiální síly. Zřejmě z časových důvodů nebylo možné provést repasi čerpadla a měření zopakovat. Dále se jeví jak problematická metodika stanovení síly od hybnosti, resp. stanovení rychlosti na vstupu do jednotlivých polovin oběžného kola. K tomu účelu byla použita válcová sonda a otvorem směřovaným tak, aby bylo možné měřit dynamický tlak, z něhož je potom rychlost vypočítána. Jako sporné se jeví to, že rychlost stanovená v jenom bodě je použita jako střední hodnota v daném průřezu. Vzhledem k tomu, že se sonda nacházela blízko vstupu do oběžného kola, jednalo pravděpodobně o příliš silné zjednodušení. Nicméně výše uvedené nelze klást za vinu pouze diplomantovi, který postupoval v rámci technických a časových možností laboratoře. Naopak je potřeba ocenit, že diplomat udělal maximum, aby získal z naměřených dat co nejvíce informací. Diplomant ve své práci ukázal hluboké teoretické znalosti a také nezbytné praktické dovednosti při realizaci a vyhodnocení experimentů. Diplomová práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50966