BARÁNEK, R. Estimace orientace multikoptér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Mgr. Radek Baránek nastoupil do doktorského studia na naší fakultě ve školním roce 2011/2012 jako absolvent Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci, kde studoval obor Aplikovaná fyzika. Toto studium mu dalo dobrý základ pro práci na disertačním tématu. Nicméně musel v prvních letech zvládnout další problematiku, především z oblasti řídicí techniky a mechaniky. Při práci s ním jsem oceňoval jeho fyzikální pohled na teoretické výpočty, které musel v rámci disertační práce provádět. Jeho přístup dokumentuje i fyzikální realizace hexakoptéry, kterou sestavil, aby bylo možné některé teoreticky zvládnuté jevy i fyzikálně demonstrovat a ověřit. K práci přistupoval iniciativně a svědomitě. Pravidelně a úspěšně se zúčastňoval soutěží EEICT a v rámci omezených finančních možností se maximálně snažil svou práci publikovat. V r. 2012 byl na tříměsíční stáži na Aalborg University, Faculty of Engineering and Science - Department of Electronic Systems v Dánsku. To mu m.j. usnadnilo komunikaci s některými zahraničními pracovišti, které se zabývají podobnou odbornou problematikou. Jeho práce je příspěvkem do náročné a stále aktuální problematiky řízení a monitorování malých létajících strojů a o jeho znalosti projevila zájem i fa Honeywell, divize Aerospace - Advanced Technology. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jalovecký, Rudolf

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Krejsa,, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88284