MACHÁŇ, L. Využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Stanovisko školitele k disertační práci Ing. Ladislava Macháně Ladislav Macháň je studentem doktorského studijního programu v oboru Mikroelektronika a technologie. Ladislav Macháň absolvoval magisterské studium na Vysokém učení technickém v Brně, v oboru Mikroelektronika na fakultě Elektrotechniky a komunikačních technologií v roce 2008, kdy obhájil magisterskou práci. Od roku 2009 byl doktorandem na Ústavu mikroelektroniky se zaměřením na výzkum moderních metod v oblasti využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí. Během doktorského studia nastoupil na Ústav mikroelektroniky jako technický pracovník. Specializuje se na odbornou oblast zpracování digitálních signálů. V laboratoři digitální a mikroprocesorové techniky zajišťuje výuku digitálních obvodů a mikroprocesorové techniky pro bakalářský a magisterský studijní program. Je autorem a spoluautorem několika odborných a vědeckých publikací prezentovaných na tuzemských i mezinárodních konferencích. Byl přínosným členem pro několik pracovních týmů v tuzemských výzkumných projektech podporovaných zejména MPO ČR, GA ČR a MŠMT ČR. Především pak v projektu MPO FR-TI3/485 s názvem „Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí“. Na řešení své doktorské práce pracoval samostatně pod odborným vedením školitele. Z pohledu dosažených publikací je jeho publikování na domácích i zahraničních konferencích na velmi dobré úrovni. Nicméně jako nedostatek vidím, že jeho jádro disertační práce se nepodařilo publikovat v nějakém prestižním impaktovaném časopise. Tenhle fakt však nikterak nesnižuje kvalitu jeho předkládané práce. Vzhledem k prokázaným vědeckým přístupům při řešení disertační práce a dosaženým výzkumným výsledkům doporučuji, aby mu byl po úspěšné obhajobě disertační práce udělen titul Ph.D. v oboru Mikroelektronika a technologie.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Husák, Miroslav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Sýkora, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88328