ŽÁK, J. Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubálek, Jaromír

Disertační práce Ing. Jaromíra Žáka se zaměřila na potřeby snižování spotřeby senzorů, které se v té době řešily ve skupině díky běžícím projektům. Postupným vývojem se ukázala nutnost řešit spojení alternativních malovýkonových zdrojů tzv. energy harvesterů s obvodovými systémy senzorů. Z tohoto důvodu se první část práce zaměřuje na optimalizaci spotřeby senzorů nositelných na těle kombinací redesignu elektroniky se systémem uspávání a zajištění komunikace, která má největší spotřebu, v časových odstupech. V druhé rozsáhlejší části se již věnuje využití malých zdrojů, kde hlavním problémem na začátku bylo rozhraní pro řízení přenosu a ukládání energie, protože tato řešení nebyla k dispozici a bez něj tyto zdroje nebylo možné jednoduše využít. Problematika se ukázala velmi rozsáhlá v závislosti na použitém zdroji a také aplikaci, proto rychle přešla od obecného systému na řešení konkrétního problému, který v dané době vyvstal a tím bylo napájení umělé kochley. Běhen své práce Ing. Žák pracoval velmi samostatně, včetně zpracování celé práce a přicházel sám s novými řešeními v dané oblasti. Jeho výhodou bylo bezesporu, že patří k velmi dobrým obvodářům, což přispělo k velmi zajímavým řešením. Ve své práci vytvořil dva z mého pohledu velmi hodnotné výsledky, a sice modely termoeletrického a kinetického zdroje, který jsou nezbytné pro potřeby simulací obvodové části a obvodové řešení kochley, která využívá energii z těchto zdrojů. Během svého doktorského studia se podílel na řešení řady úkolů v rámci projektů v naší laboratoři v jejcih rámci vytvořil mnoho výsledků, přičemž všechny nespadaly do řešení jeho PhD práce. Tomu odpovídá i jeho bohatá publikační činost kam patří i články v impaktovaných časopisech. Navíc ukázal schopnost prezentovat svou práci i před konsorciem zahraničních partnerů a obhájit ji. Ing. Jaromír Žák prokázal své shopnosti samostatné tvůrčí vědecké práce a proto jeho práci doporučuji k obhajobě a udělení titulu Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Husák, Miroslav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Bajer, Arnošt

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 91506