PSOTA, B. Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Disertační práce přispěla výraznou měrou k rozšíření nových skutečností v oblasti testování mechanických vlastností DPS a elektronických sestav. Doktorand se zabýval simulacemi mechanického namáhání DPS sestav s následným experimentálním ověřováním. Práce probíhaly v úzké koordinaci s Thales Communication na konkrétním typu vyvíjené elektronické sestavy a v rámci projektu Euripides BoB, který byl úspěšně ukončen a obhájen. Práce má charakter samostatné vědecké práce a přispívá k rozvoji aplikačních možností simulací v ANSYS s praktickou návazností na experimentální měření. Je originální a prezentuje dosud nepublikované výsledky. Doktorand prokázal schopnost samostatné vědecké práce a získal díky řešení ve spolupráci se zahraničním subjektem také jisté manažerské zkušenosti.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Steiner, František

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Pietriková, Alena

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 91553