ŠULC, V. Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuchta, Radek

Předložená disertační práce na téma „Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov“ se zaměřuje především na problematiku snížení energetické náročnosti a zvýšení spolehlivosti procesu doručování zpráv v mikroelektronických bezdrátových sítích pro telemetrii a automatizaci budov. Ing. Vladimír Šulc se problematikou bezdrátové komunikace zabývá již řadu let. Samotná disertační práce představuje pouze část dosažených vědeckých výsledků. Na práci pracoval v průběhu celého svého kombinovaného doktorského studia. Vzhledem ke značnému rozsahu zvoleného tématu a kombinované formě studia zabrala příprava práce poněkud delší čas. Během práce na tématu bylo nutné řešit souběžně problematiku obvodového návrhu a programového vybavení. Během studia byl Ing. Šulc řešitelem několika výzkumných projektů MPO ČR, zaměřených právě na problematiku bezdrátové komunikace. Ing. Šulc publikoval jádro své disertační práce na několika mezinárodních konferencích, dosažené výsledky jsou patentově chráněny jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkora, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Zeman, Václav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88289