W. F. YAHYA, D. Mechanické a elektrické vlastnosti tenkých kovových vrstev nanášených vakuovým napařováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šandera, Josef

Ing. Doaa Yahya pracoval na disertační práci, která se zabývala problematikou vakuového napařování kovových vrstev a studiem jejich vlastností za různých podmínek nanášení. V počátcích studia musel jako zahraniční student překonat jazykovou bariéru a musel si zvykat na metody vědeckého studia. Po dohodě se mnou se rozhodl publikovat práci v češtině, jeho projev v angličtině nebyl na patřičné úrovni. V průběhu studia si postupně budoval vědecké zázemí a postupně se integroval do kolektivu na fakultě. Za dlouhou dobu řešení práce se mu to celkem podařilo, postupně získával vědecké návyky, zlepšoval se jeho projev o čemž napovídá i jeho účast na vědeckých konferencích. Jeho disertační práce řeší problematiku nanášení tenkých kovových vrstev. Doktorand navrhl, realizoval a zpracoval měření stability měděných, stříbrných a hliníkových napařených vrstev. Jako originální považuji měření stability těchto vrstev s parylénovou ochrannou vrstvou a rozbor těchto povrchů po stárnutí a dále měření vlastností vrstev nanášených na kmitající substrát, i když v tomto případě nebylo dosaženo předpokládaných výsledků. Během řešení připravil několik publikací v odborných časopisech a účastnil se vědeckých konferencí.. Jedná se o práci s konkrétním výstupem a výsledky měření jsou významným přínosem pro oblast mikroelektroniky a budou použity pro další výzkum. Domnívám se, že Ing. Doaa Yahya je po počátečních problémech schopen samostatné vědecké práce a že splňuje všechny požadavky kladené na absolventa doktorského studijního programu. Proto doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě. V Brně 3.12.2015 Doc. Ing. Josef Šandera Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kolařík, Vladimír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Štencl,, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 91937