JIRÁTKOVÁ, D. Motivační systém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Řeháček, Jaroslav

Diplomovou práci hodnotím velmi kladně. Autorka zvolila pro svoji diplomovou práci téma,které je aktuální a nabývá na významu obzvláště v dnešní stresující době. Autorka se snaží vhodně poukázat na možné postupy a nástroje zlepšující motivaci a zainteresovanost pracovníků vzhledem k podniku. Za přínosné považuji především určení klíčových oblastí na základě dotazníkového šetření, kterým by měla být věnována pozornost ze strany společnosti. Celkově konstatuji, že předložená diplomová práce je po obsahové i formální stránce na velmi dobré úrovni. Autorka prokázala schopnost samostatně zpracovat zjištěné informace a dovedla je v praktické části analyzovat. Vzhledem k uvedeným kvalitám doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92343