BRÁZDOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavláková Dočekalová, Marie

Studentka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a vystihla problém z teoretického hlediska. Nabité poznatky byly při řešení analytické a návrhové časti aplikovány omezeně. Praktická využitelnost návrhů je omezená, neboť některé vychází z mylných předpokladů a jiné nejsou podloženy adekvátními analýzami. V rámci diskuse doporučuji, aby studentka vysvětlila: 1) Jaké analýzy (analýzy vnitřního prostředí a vnějších vlivů) tvoří podklad pro SWOT analýzu? A dále, zda tyto analýzy byly provedeny při zpracování práce a jak se promítly do jednotlivých částí uvedené SWOT analýzy? 2) Jak byla určena úroková sazba z úvěrů na str. 71? Jaký je rozdíl mezi úrokovou sazbou a náklady na úvěr? Proč je v návrhu použita úroková sazba ze statistiky ČNB a ne úrokové sazby, kterou požadují obchodní banky? 3) Rakouský trh byl identifikován jako nejlepší pro expanzi - jakou analýzou je tento závěr podložen?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Adam, Zbyněk

Bakalářskou práci lze zhodnotit jak po stránce teoretické, tak i praktické, jako zdařilou. Cílem práce byla finanční analýza společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s., kdy studentka hodnotí finanční situaci společnosti pomocí finančních ukazatelů a soustav, kterými je popisován stav společnosti a její vývoj. Práce obsahuje konkrétní výpočty a jsou zde zhodnoceny všechny důležité oblasti hospodaření společnosti. Dále studentka předložila vlastní návrhy umožňující zlepšení finanční situace analyzované společnosti. Předloženou bakalářskou práci shledávám bez větších nedostatků a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92025