RUČKA, T. Technická analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Regen, Ondřej

Student si v této diplomové práci dal za cíl vytvořit nástroje, které ulehčí práci s technickou a fundamentální analýzou. Práce obsahuje část teoretickou, praktickou a vlastní návrh řešení. V teoretické části student popisuje problematiku obchodování na měnovém trhu Forex a poskytuje detailní informace o technické analýze, ze kterých vychází v samotném návrhu řešení. V praktické části seznamuje čtenáře s aktuálně dostupnými obchodními platformami, vysvětluje důvody jejich různých nedostatků a navrhuje možnosti vylepšení. Ve vlastním návrhu řešení popisuje vytvořené nástroje pro uzavírání obchodů a odesílání zpráv. Oba tyto nástroje slouží k usnadnění práce s vybranou obchodní platformou. Popisuje zde i použité algoritmy technické analýzy a fundamentální analýzu. Výsledky testů jednotlivých algoritmů obsahují grafické znázornění i slovní popis. V práci jsem zaznamenal několik drobných překlepů a chyb při psaní a formátování textu. Zadání diplomové práce bylo splněno, a proto doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91994