HOŘELKOVÁ, D. Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kadlec, Petr

Diplomantka prokázala schopnost orientace v literatuře i v praxi reálného podniku. Zaměřila svoji pozornost na konkrétní přístup (zde MBO) a předkládá možnosti jeho využití a nalézá přínosy pro řízení podniku. Prokázala schopnost vhodného výběru výzkumné metody a prakticky realizovala kvantitativní i kvalitativní část. Dostatečně doložila svoji schopnost výsledky vyhodnotit a vyvodit z nich doporučení pro zlepšení v analyzovaném podniku. Vysoce oceňuji zaměření na nefinanční aspekty, které v reálné praxi jsou stále ještě velmi často opomíjeny. Škoda je jen nedostatečné závěrečné jazykové korektury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92733