KRÁLÍKOVÁ, I. Financování nové výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Před vyhodnocením samotné investice autorka provedla analýzu společnosti při využití několika metod (PESTE, SWOT, finanční analýza vč. bankrotních modelů). Zde mám několik připomínek, např.: (1) SWOT analýza je neúplná, sestává vlastně jen z popisu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, (2) z poměrně velké skupiny bankrotních a bonitních modelů autorka vybrala jen Altmanův model a ndex IN95, proč nebylo využito i novějších indexů IN 99, IN01, IN05? V této souvislosti se může autorka vyjádřit k omezení spolehlivosti těchto modelů. Při hodnocení ekonomické efektivnosti autorka pracovala s čistou současnou hodnotou (NPV). Jak by ale interpretovala výsledky z tabulky č. 23 na str. 72, kde se hodnota "NPV celkem" pohybuje hluboko v záporných číslech? V textu se můžeme setkat s nevhodnými formulacemi, např. na str. 65: "...nákladovost úvěru se skládá nejen z úrokové sazby banky, ale také z PRIBORU". Na stejné straně v tabulce č. 17 je uváděn údaj "průměr", aniž by bylo vysvětleno o jaký průměr se jedná, navíc nejsou u většiny tabulek uvedeny měrné jednotky, v kterých jsou jednotlivé hodnoty vyčísleny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Otýpka, David

Diplomovou práci hodnotím kladně. Analýza společnosti je reálná a odpovídá aktuálnímu stavu, ve kterém se společnost nachází. Za zmínku stojí zohlednění růstu poptávky na trhu po hydroenergetických zařízeních a velmi přesné predikce potencionálních úvěrů (predikce výkazu zisku a ztráty, rozvahy a Cash-flow). Použité metody a techniky považuji za vyhovující a doporučuji udělení titulu inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84086