VANČUROVÁ, D. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

DP splňuje požadavky na tento druh prací kladené - autorka prokázala schopnost samostatné analytické práce, navržená opatření jsou logická a provázaná. Přesto práce působí nevyrovnaným dojmem - původní snaha o návrh marketingové strategie se na několika místech práce "pere" s úzce pojatým zaměřením návrhové části na oblast řízení vztahů se zákazníky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Ve své návrhové části autorka provedla jednoduché srovnání různých CRM systémů. Podkladem jí byly informace od výrobců či z obchodní sítě, srovnání je provedeno pomocí vícekriteriální analýzy. Sympatický rysem návrhové části je snaha o promítnutí návrhu do ekonomických a organizačních dopadů.
Přínos a praktické využití návrhu B Návrh může přispět k ujasnění výběrových kriterií a dále jako určitý nástin racionálního postupu při volbě vhodného CRM systému.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autorka pracovala samostatně, na konzultace přicházela vždy dobře připravena...
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez připomínek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce působí poněkud neuspořádaným dojmem - napřed rozáhlé teoretické pasáže, poté snaha o komplexní analýzu - a to vše vyúsťuje do poměrně úzce vymezené oblasti volby vhodného systému CRM
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíl projektu je splněn pouze částečně: původní zaměření práce, které byly plně v souladu s názvem, směřovalo k formulaci marketingové stragie, od samého úvodu však autorka "utíká" k velmi úzké´problémové oblasti, tou je aplikace výběru vhodných CRM prostředků. Zdůvodnění tohoto zúžení je v práci sice obsažené, ale nepovažuji zde uvedené důvody za dostatečně "průkazné" - úzké zaměření marketingového oddělení pouze na vybranou část firemních marketingových aktivit nepovažuji za bariéru pro sestavení návrhu marketingové strategie, ale naopak za výraznou příležitost...
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Tato část práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D Analýza je - vzhledem ke konečnému zaměření diplomové práce - nezacílená: nevidím logiku v tom, aby se v případě volby CRM systémů autorka věnovala Porterově analýze konkurenčního prostředí. Do jaké míry výsledky této analýzy ovlivňují proces rozhodování o nákupu té či oné varianty CRM systému či způsob uspořádání vzájemných vztahů mezi firmou a jejími zákazníky?
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maliňák, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 48960