JAŠEK, F. Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrba, Kamil

Diplomant František Jašek pronikl celkem rychle do zadané problematiky a byl schopen samostatně nastudovat metody řešení obvodů pomocí grafů signálových toků, které se běžně neučí. Pomocí těchto grafů navrhl nová variantní řešení kmitočtových filtrů s moderními obvodovými prvky. Správnost činnosti navržených obvodů pak ověřil v simulačním programu PSpice s modelem univerzálního proudového konvejoru. Práce je zpracována pečlivě bez výrazných chyb a proto ji hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Kubánek, David

Student ve své práci popsal nové typy aktivních prvků včetně jejich grafů signálových toků. Rovněž představil metodu návrhu autonomních obvodů pomocí grafů signálových toků. Na základě této metody navrhl dva kmitočtové filtry, jejichž funkci ověřil počítačovou simulací. Výhradu mám ke kap. 3. Je v ní obsaženo mnoho teoretických informací, které nejsou vysvětleny na konkrétním příkladu či nejsou při návrhu filtrů vůbec potřeba. Rovněž příklad s integračním článkem není moc vhodný, jako příklad bych uvedl rovnou např. návrh z kap. 5.1. Mnoho autonomních obvodů uvedených v tabulkách nemusí být vhodných k návrhu kmitočtových filtrů. Často se totiž ukáže, že charakteristická rovnice má nevhodný tvar a není možné navrhnout hodnoty součástek např. pro určité hodnoty činitele jakosti. Škoda, že student neověřil, čím jsou způsobeny deformace charakteristik pásmových propustí na nízkých frekvencích (obr. 5.10). Zcela jistě by se dala najít příčina v modelech konvejorů. Celkově mohu konstatovat, že jsem v práci nenašel žádné závažnější nedostatky a hodnotím ji jako velmi zdařilou. Zadání bylo zcela splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 32155