VAŇOUS, P. Návrh soustavy kalkulací pro vybraný výrobní subjekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce předkládá metodiku jak sestavit kalkulaci výkonů pro vybranou technologii nebo pro produkt v jednotlivých provozech. Je nutno vyzvednout přínos autora pro konkrétní firmu a pro oceňování výkonů pro jednání se zákazníky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Pohan, Josef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 19970