BENDA, O. Návrh využití vysokorychlostního systému pro laboratoř [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Student Ondřej Benda si vybral zadání, které mu maximálně vyhovovalo. Pracoval samostatně, na konzultace chodil vždy připraven, navrhoval vlastní řešení a nápady. Zpracoval materiál pro laboraoře, který převyšuje mé původní představy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Polívka, Michal

Pan Ondřej Benda ve své Bakalářské práci zabýval "Návrhem využití vysokorychlostního systému pro laboratoř". Jednou z klíčových částí zadání byla příprava nových laboratorních úloh. Pan Benda vypracoval celkem 3 velmi kvalitní úlohy, které lze prakticky bez úprav nasadit do výuky. Celkově je práce pana Bendy velmi kvalitní a bez zřejmých nedostatků. Navrhuji hodnotit projekt A/100 b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 32164