KERNDL, J. Vývoj a přehled leteckých profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zikmund, Pavel

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které čtenáře postupně uvedou do problematiky leteckých profilů. První a velmi podrobná kapitola se týká geometrických a aerodynamických charakteristik profilů. Druhá kapitola doplněná spoustou ilustrací dokumentuje historický vývoj profilů. Ve třetí části jsou porovnány tři v současné době využívané profily. Autor Jindřich Kerndl se velmi zdařile vypořádal s náročným tématem, které je náplní studia až v magisterském studiu v předmětu Aerodynamika. Práce je logicky strukturovaná a má dobré jazykové i grafické zpracování. Obsahově jsou první dvě kapitoly dostatečně podrobné, poslední kapitola týkající se srovnání profilů je dost stručná a zasloužila by určitě trochu víc pozornosti. Student pracoval na bakalářské práci aktivně a samostatně a splnil požadavky zadání v plném rozsahu. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dofek, Ivan

Vývoj a přehled leteckých profilů Pěkně, přehledně a detailně zpracovaná bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí a obrázkové přílohy. V celé práci je vhodně nakládáno s textem včetně doplňujících obrázků a grafů. Práci doporučuji k obhajobě. V první části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, geometrické a aerodynamické charakteristiky leteckých profilů. Též je zde uveden výstup z programu XFOIL v podobě grafů. Druhá část práce se zabývá historickým vývojem profilů letounů s pístovým pohonem od počátků letectví přes období dvou světových válek až po současnost. Současně je zde uvedena aplikace profilů na konkrétní typ letounu. V třetí části jsou popsány letecké profily použité na malých sportovních letadlech s uvedením aplikace na zahraniční a domácí typy letounů. Tyto profily jsou v závěru kapitoly porovnány v tabulce z hlediska geometrických a aerodynamických charakteristik, kde ke každému z porovnávaných profilů jsou uvedena data z experimentálního měření pro shodné Reynoldsovo číslo. Příloha na konci bakalářské práce je věnována několika leteckým profilům, kde u každého je uveden nákres profilu, typ letounu, souřadnice a aerodynamické charakteristiky. V závěru práce je uvedeno všeobecné zhodnocení uvažovaných leteckých profilů. Celou práci je možné hodnotit velice pozitivně, protože student prokázal dobrou schopnost zpracovávat, vyhodnocovat informace z literatury a následně je úspěšně dle dané problematiky aplikovat. Práce může posloužit ostatním studentům jako hodnotný zdroj literatury při studiu aerodynamiky leteckých profilů a ostatních oblastní, kde je možné se s problematikou setkat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33655