INWALD, J. Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

V souladu se zadáním jsou v práci popsány principy získávání bioplynu pro energetické účely a jeho energetické vlastnosti. Autor postupně rozebral jednotlivé způsoby zpracování bioplynu a následně definoval energetická zařízení pro jeho využití. V práci je proveden konkrétní návrh bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, využívající vlastní bioplyn. Autor provedl enegetické a ekonomicé zhodnocení provedeného návrhu. Ekonomické hodnocení mělo být doplněno o postupy výpočtů a srovnávací varianty. Energetické hodnocení systému je podrobné a odpovídá kvalitě předložené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Bartošík, Tomáš

Bakalářská práce se zabývá využitím bioplynu pro energetické účely. Z počátku práce popisuje principy získávání a výrobu bioplynu a energetické vlastnosti bioplynu. Dále jsou zmíněny způsoby uskladnění a zpracování bioplynu. Možnosti využití bioplynu je doplněno o názorný příklad. V kapitole 6 přistupuje k vlastnímu návrhu energetického systému na bioplyn. Zde práce zahrnuje přehled jednotlivých právních předpisů, zákonů a norem, použité technologie a výpočty. V závěrečné části je ekonomický rozbor navrženého zařízení. Práce je po jazykové stránce v pořádku. Po grafické stránce nad míru ilustrovaná. Hlavním nedostatkem je formátování textu, které využívá až příliš četného odřádkování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 9/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 41390