ZUBEK, P. Sypné vlastnosti jemných práškovitých materiálů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Diplomant se podílel na realizaci a oživování Jenikeho zařízení pro měření sypných vlastností práškovitých materiálů, budovaném na FCH v ramci projektu FRVŠ.Předkládaná práce odpovídá svou velmi dobrou kvalitou více než 15 měsíční intenzivní, pečlivé a fundované práci. Závěry své práce diplomant přispěl k odborné diskuzi vlivu předsmykových normálových napětí na vybrané parametry partikulární vrstvy. Předkládaná práce výrazně přesahuje svou kvalitou obvyklý standard diplomových prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Roman,, Fekete

Str. 44: Uvádza sa tu, že teplota môže mať vplyv na tokové vlastnosti. Bolo by potrebné vysvetliť, v čom sa prejaví jej vplyv. Str. 56: Prečo sa volili práve takéto závažia a im odpovedajúce napätia? Str. 76 a 77: Tu sú zobrazané výsledky meraní v podobe pevnostných diagramov testovaných materiálov. Z práce nie je jasné, koľko krát sa experimenty zopakovali a teda či každý bod na týchto grafoch je priemerom viacerých meraní, alebo len jedného merania. Ak každý bod predstavuje len jedno meranie, je diskutabilné, či odchýlky v uhloch vnútorného trenia nie su zapríčinené len chybou merania. Prášky sú veľmi komplikované a nevyspytateľné materiály, jako je nakoniec správne uvádzané v práci. Nestretol som sa v literatúre s tým, že by sa menil uhol vnútorného trenia v závisloti od konsolidácie. Ale tie nemôžem tieto tvrdenia vyvrátiť. Ak merania neboli opakované viac krát, určite by som odporúčal pre budúcnosť, hlavne při takýchto výsledkoch, zopakovať merania při rovnakých podmienkach minimálne tri krát, lepšie však päť krát. Z nich priemerná hodnota a rozptyl by buď potvrdili alebo vyvrátili závery, uvedené v tejto práci. Napriek týmto výhradam považujem prácu za veľmi pekne spracovanú. Oblasť ktorej sa venuje, teda pevnostným diagramom sypkých mateirálov, je skutočne pozoruhodná ale určite nie jednoduchá. Nakoľko tieto látky sú nevyspytateľné, akékoľvek zistenie alebo tvrdenie je určite aspoň námetom na zamyslenie a ďalšie experimenty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41382