JAROŠ, P. Revitalizace Automotodromu Brno - Masarykova okruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Řešené téma zpracoval diplomant velmi zevrubně, od analytické části práce zpracovávající danou lokalitu ze všech podstatných hledisek, až po studijní cesty po evropských příkladech objektů řešících problematiku propagace automobilového sportu. Vzhledem ke stavu brněnského okruhu bylo nutné řešit celou lokalitu, nejen samotnou výstavní galerii. Nabídnout tak řešení důstojného zázemí pro návštěvníky závodů, závodní týmy, novináře, hotelové hosty či golfisty. Po ověření mnoha variant byla vybrána tvarově racionálnější varianta detailněji řešené výstavní galerie s nezbytným zázemím. Projekt nabízí velkorysé řešení zázemí brněnského závodního okruhu i důstojný stánek, tomto případě piedestal, pro prezentaci úspěchů na československém automobilovém závodním poli. Otázky a náměty k obhajobě: Nabízí lokalita eventuální územní rezervy pro případný rozvoj areálu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pan Pavel Jaroš pracoval na zvoleném tématu velmi poctivě a systematicky. Ostatně je to jeho styl práce a dokládá jeho profesionální přístup k zodpovědné profesi architekta.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bindr, Tomáš

Práce obsahuje urbanistické řešení, vlastní objekt a jeho domyšlení do konstrukčního konceptu.Grafická úroveň je vysoká. Student tak prokázal schopnost uplatnit se v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Student řeší revitalizaci Masarykova okruhu v Brně. Zcela nově nástupní a parkovací prostory, galerii motosportu, autobusový terminál, padocky, čerpací stanici PHM, hotelově kongresový komplex, golfové hřiště…rozsáhlé území s množstvím funkcí navazuje na stávající provoz a je dobře urbanisticky zvládnuté. Příjezd ke kogresovému centru, golfovému klubu je poněkud zastrčený a intuitivně bez ukazatelů nedostupný.
Architektonické řešení A Galerie motosportu s restaurací a auditoriem je rozdělena do dvou objektů, jejichž vzájemné pootočení logicky vychází z urbanistických souvislostí. Jednoduché lapidární hranoly, horní dynamický, odpovídají obsahu i významu. Chybí mi perspektivy ze severní strany,od závodní dráhy, který ve výkresech 2D pohledů působí poněkud nekompozičně, vynuceně a utilitárně
Provozní řešení B Několik provozních celků je zvládnuto velmi elegantně a s přirozenou lehkostí. Otázkou zůstává proč není odbytová část restaurace umístěna u prosklené stěny ve II.NP s výhledem na závodní dráhu na místo expozice moto. Z výtahu pro exponáty nelze v I.NP vyjet s exponátem. Jistě by stálo za zvážení v galerii umístit více interaktivních a virtuálních expozic a počítat se zabavením dětských návštěvníků. Hlavní vstup je orientovaný k autobusovému terminálu, který zcela zakryje průčelí objektu. Většina lidí však bude přijíždět autem do podzemního parkoviště v objektu, popřípadě bude přicházet od přemostění. Z těchto prostor nejsou řešeny adekvátní nástupy do galerie.
Technicko konstrukční řešení A Student se velmi rozsáhle zabýval nosnou konstrukcí výstavního hranolu a reálnost formy prokázal konstrukčním řešením. V kontrastu s tím je odbytý rozsah konstrukčního detailu, kde si student plete parozábranu s difuzní fólii, která mu u větrané mezery zcela chybí.
Formální úroveň A Jednotná, přehledná a logická grafická úroveň diplomové práce. Škoda, že prostorová funkční schémata jsou oproti půdorysům otočená.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 38596