KLÜGL, R. Analýza handoveru v Mobile IPv6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Skořepa, Michal

Student pracoval samostatně, projevil vlastní iniciativu a značný zájem o problematiku. V hojné míře využil dostupnou literaturu, na základě které vytvořil univerzální metodu pro komplexní ohodnocení L3 handoveru. Zadání práce je beze zbytku splněno. Navrhuji práci ohodnotit počtem bodů 100 a známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Diplomová práce je zaměřena na analytické srovnání výkonnosti handoveru pro čtyři základní schémata protokolu Mobile IPv6. Zadání práce bylo zcela splněno. Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, kterou místy pouze snižují velice dlouhá a nepřehledná souvětí. Student s použitím odborné literatury navrhl analytickou metodu hodnocení uvedených protokolů zajišťujících handover v Mobile IPv6. Tuto metodu poté ověřil pomocí vzorového modelu bezdrátové sítě. Dosažené výsledky jsou poměrně dobře zpracované a okomentované. V práci trochu chybí srovnání s výsledky získanými v reálných podmínkách. Formální zpracování práce je na poměrně dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 32081