BUĎOVÁ, R. Podnikatelský záměr – založení agentury domácí péče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené DP vysoce oceňuji komplexnost zpracovaného podnikatelského záměru a jeho bezprostřední praktickou využitelnost. Návrhy jsou - dobře podložené provedenými marketingovými analýzami a podpořené provedeným průzkumem. - zasazeny do realistického časového harmonogramu doplněného detailně zpracovaným rozpočtem. - Finanční realizovatelnost a návratnost vynaložených prostředků je přehledně zkoumána, diplomantka si uvědomuje rizika spojená s realizací záměru. Otázka k obhajobě: Do jaké míry může, podle Vašeho názoru, ohrozit ekonomickou realizovatelnost záměru uvažovaná reforma českého zdravotnictví?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rašticová, Martina

Diplomová práce sl. Buďové je zpracována pečlivě, autorka prokázala znalost dané problematiky i zaujetí, s nímž práci zpracovávala. Pokud jde o citace v textu, kvituji uvádění příjmení a roku citované práce v textu. Pouze upozorňuji, že příjmení autora v textu nepíšeme velkými písmeny (pouze samozřejmě začínající písmeno). Za nadbytečnou považuji kapitolu Podnikatelský plán, naopak pěkně je zpracována kapitola Charakteristika veřejného zdravotnictví v ČR a Marketing ve zdravotnictví. Formální stránka diplomové práce je na odpovídající úrovni, pouze bych doporučovala volit spíše formální, neosobní, odborný styl textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň C
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 40207