SLÁDKOVÁ, M. Návrh na zvýšení hospodárnosti projektu vývoje nových výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Petráš, Jiří

Diplomová práce řeší zadanou problematiku v mimořádné šíři a na vysoké odborné úrovni. Cíle práce byly komplexně splněny a lze očekávat pro předmětnou firmu významné přínosy pro řešení budoucích projektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

PMP, Jan Páleníček,

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10929