ZÁBOJNÍK, J. Termodynamika ideálních plynů v Matlabu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je Termodynamika ideálních plynů v MATLABu. Text má 82 stran textu včetně příloh, přičemž je třeba zdůraznit, že hlavním výsledkem práce je vytvořený toolbox pro programovací jazyk MATLAB. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student pracoval samostatně a práci konzultoval. Student k práci využil zdroje o programovacím jazyku MATLAB a zejména učebnice termodynamiky. Zdroje správně citoval. Je třeba ocenit, že si student vybral náročné téma, které na rozdíl od rešeršních prací zahrnuje tvorbu vlastního programu. Přínosem bylo i to, že se zdokonalil v programování v MATLABu. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klimeš, Lubomír

Tématem předkládané bakalářské práce Jakuba Zábojníka je termodynamika ideálních plynů v MATLABu. Vlastní práce obsahuje 42 stran a je členěna do 9 kapitol, rozsáhlou přílohou o 27 stranách jsou pak MATLABovské kódy implementovaného toolboxu. V prvních třech kapitolách se autor práce věnuje úvodu do problematiky, základním pojmům v oblasti technických výpočtů v MATLABu a koncepci základních funkcí implemenovaného toolboxu včetně použitých termodynamických vztahů. Kapitoly čtvrtá až šestá obsahují teoretický základ jednotlivých základních termodynamických dějů, popis funkcí implementovaného toolboxu umožňující provádět termodynamické výpočty a popis a odvození výpočtu energetických veličin termodynamických dějů. Kapitola sedmá je věnována možnosti vykreslování termodynamických diagramů. V kapitole osmé autor na ilustrativním příkladu s kombinovaným dějem demonstruje možnosti jeho řešení s využitím vytvořeného toolboxu. Devátou kapitolou je závěr práce a shrnutí. V rozsáhlé příloze pak autor uvádí zdrojové kódy všech funkcí vytvořeného toolboxu. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, práce je čtivá. V práci se vyskytuje minimum překlepů, autor práce své myšlenky jasně a výstižně vyjadřuje. V kapitole šest při numerické integraci práce a tepla autor práce uvádí jako použitou metodu obdélníkovou, ale podle použitých vztahů se jedná o lichoběžníkovou kvadraturní formuli. Některé části uvedených zdrojových kódů jsou programátorsky méně obratné, což je patrně dáno první větší zkušeností autora s psaním rozsáhlejšího kódu. V práci je chybně používána jednotka entropie. Na bakalářské práci oceňuji zejména vlastní přínos autora, který spočívá ve vytvoření toolboxu funkcí pro výpočty s termodynamickými ději. Dalším kladem práce je syntéza znalostí autora práce, který využívá své poznatky získané především z kurzů informatiky, termomechaniky a matematiky. Líbí se mně také ukázka řešení konkrétního příkladu, která ilustruje možnosti použití vytvořeného toolboxu. Autor práce správně pracuje s literaturou, ale seznam použitých zdrojů obsahuje tři reference, na které není odkaz v textu práce. Počet zdrojů, ze kterých autor čerpal, je dostatečný. Grafická úprava práce je na dobré úrovni a splňuje formální požadavky. Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti na ni kladené, cíle bakalářské práce byly v plném rozsahu splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50607