DOBROVOLNÝ, P. Internetové ovládání laboratorních modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zezulka, František

Zadáním práce byla tvorba koncepce internetově ovládané laboratoře počítačově řízených laboratorních modelů a dále realizace nejméně jednoho modelu přímo řízeného PLC programem systémem WAGO 750 nebo pomocí PC a nejméně jeden model řízený pomocí PLC nebo PC prostřednictvím systému ControlWeb. Vše aplikováno pod systémem VMware (systém vzdálené plochy). Student skutečně vytvořil a oživil bezobslužný SW model kolejiště, řízený systémem WAGO 750, oživil ho pod systémem LabLink a umožnil tak jeho internetové ovládání. Dále navrhl a realizoval fyzický model, řízený pomocí malého PLC a systému ControlWeb. Do jaké míry oživil a internetově ovládal tento fyzický model není vedoucímu práce v době psaní tohoto posudku známo. Student se ani nepokusil o vytvoření koncepce internetově ovládané laboratoře, což by reprezentovalo jen max. 3 – 4 strany textu práce. Obr. 1 na str. 11 je jediné, co se snad „koncepce laboratoře“ týká. Formální stránka práce je dobrá, zpráva však nese mnoho nepodstatných informací (popis programovacích jazyků PLC) a v podstatných částech nejde do hlouby (obr. 21). Pokud student prokáže realizaci a funkceschopnost modelu vrtačky, může být hodnocení práce o 10b vyšší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Smrčka, František

Zadáním práce byla tvorba koncepce internetově ovládané laboratoře počítačově řízených laboratorních modelů a dále realizace nejméně jednoho modelu přímo řízeného PLC programem systémem WAGO 750 nebo pomocí PC a nejméně jeden model řízený pomocí PLC nebo PC prostřednictvím systému ControlWeb. Vše mělo být aplikováno pod systémem VMware (systém vzdálené plochy). Student tedy skutečně vytvořil virtuální model vláčkoviště, ovládaný systémem Wago a tento systém napojil na VMware (systém vzdálené plochy). Při testování pracoval tento systém správně a bylo možné s ním pracovat i pomocí vzdáleného přístupu. Pohyb vlaků bylo možné sledovat vzdáleně pomocí IP kamery. Jako druhý model student vytvořil model vrtačky. Tento model jsem bohužel neměl možnost testovat. Také v textové části práce se o testování nic nepíše. V textu jsem také postrádal podrobnější popis internetově ovládané laboratoře. V textové části jsem nalezl menší množství typografických chyb (str. 3, 5,30,36,42,45). Na straně 9 se objevilo číslování nadpisu 1 v prázdném řádku. Na straně 14 chybí slova. Občas je v práci spousta těžkopádných vět (například str. 11). Na straně 15 se autor zbytečně rozepisuje o nějakém příkladu programování v Codesys. Schéma zapojení systému lablink na obr. 1 je nepřesné. V některých částech práce jsou zbytečně popisovány obecně jasné věci, jako například princip stejnosměrného motoru (str. 46). Závěr má jiné řádkování, než je ve zbytku práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 40141