HOLUB, J. Rychloběžná vodní turbína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Diplomant se zabývá návrhem velmi rychloběžné vodní turbíny určené pro malé spády a relativně vysoké průtoky. Vychází z předchozích návrhů vírových turbín provedených na Odboru fluidního inženýrství. Tyto návrhy kriticky zhodnotil a na jejich základě vytvořil vlastní tvar lopatkových kanálů. Jako cíl si stanovil dosažení co nejvyšší průtočnosti při zachování hydraulické účinnosti. Oba cíle se podařilo na výpočtových modelech potvrdit. Z hlediska průtočnosti bylo dosaženo velice dobrých parametrů (Q11 = 3.8 m3s-1), hodnota hydraulické účinnosti může být zkreslena použitím kratší sací trouby než u stávajících návrhů. Vzhledem k úspěšnosti návrhu se zvažuje experimentální ověření, které již ovšem přesahuje zadání DP. Diplomant pracoval po celou dobu iniciativně, zvládl práci ve třech nových CFD programech, které nejsou na odboru zatím běžně používány. Jeho DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Haluza, Miloslav

Diplomová práce se týká velmi aktuální problematiky vývoje nízkospádové turbiny pro velké průtoky, tedy turbiny s vysokou rychloběžností-vírové turbiny. Vlastní návrh diplomanta vychází z již vyvinutých turbin tohoto typu.Rozborem jednotlivých hydraulických veličin diplomant logicky dochází k návrhu modifikovaného tvaru oběžné lopatky, jejíž vzorem je již navržené hydraulické řešení, které dosáhlo nejlepších parametrů. To vše je podpořeno CFD výpočty. Až na nebezpečí vzniku kavitace v oblasti náběžné hrany na středním a maximálním poloměru by turbina takto navržená měla dosahovat vysokých průtoků (jednotkových, Q11) dokonce při lepší účinnosti.Po opravě tohoto nedostatku bych velmi doporučil experimentální zkoušku vírové turbiny s tímto oběžným kolem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50621