KREJČÍ, J. Chování feroelektrik v elektrickém poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V teoretickém rozboru bakalářské práce se student věnoval chování feroelektrických materiálů v elektrickém poli a jejich aplikačním použitím. Experimentální část obsahuje popis použité měřicí metody, charakterizaci zkušebních vzorků a přehledně zpracované výsledky v podobě napěťových závislostí složek komplexní permitivity s teplotou jako parametrem. Nedílnou součástí práce je vyhodnocení naměřených závislostí v podobě stanovení koeficientu nelinearity, určení elektrického stavu, v kterém se materiál nachází a také modifikace inovovaného laboratorního návodu. Při zpracování bakalářské práce pan Krejčí pečlivě využil odborné znalosti získané studiem tuzemských literárních pramenů, které řádně uvedl v seznamu literatury. Domnívám se, že při kvalitách studenta bylo možné použití alespoň jednoho zahraničního zdroje literatury z dané tematické oblasti. Studentova aktivita byla rozložena v průběhu semestru velice nerovnoměrně a zvyšovala se s blížícím se termínem odevzdání práce. Pan Krejčí se zapojil do řešení projektu FRVŠ 1197/2010 - Inovace a modernizace laboratorních úloh v předmětu "Struktura a vlastnosti materiálů", který měl za cíl rozšířit a inovovat laboratorní cvičení zaměřená na sledování vlastností feroelektrických materiálů. Tento úkol, v rámci dostupného vybavení, rovněž úspěšně splnil. Vlastní práce je přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol. Po formální stránce lze v předložené práci vytknout uvádění výsledků na příliš mnoho platných míst vzhledem k celkové přesnosti měření. Požadavky zadání student splnil v požadovaném termínu v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Student Josef Krejčí zpracoval bakalářskou práci z oblasti chování feroelektrických materiálů v elektrickém poli, jeho úkolem bylo prostudovat vlastnosti a aplikace feroelektrických materiálů v technické praxi, včetně možností testování těchto materiálů, následně modifikovat laboratorní pracoviště pro zjišťování vlastností feroelektrik v elektrickém poli, ověřit jeho funkci a vytvořit návod pro laboratorní cvičení. Bakalářská práce je sepsána v rozsahu 37 stran, včetně seznamu použité literatury a přehledu symbolů používaných v textu, a je doplněna 23 stranami příloh zahrnujících, jednak podstatnou část naměřených dat sestavených do tabulek a grafických závislostí sledujících vliv typu vzorku a teploty na napěťové závislosti relativní permitivity a ztrátového činitele, jednak sedmistránkový návod k laboratornímu cvičení. Práce je rozčleněna na teoretickou a experimentální část a doplněna úvodem do studované problematiky a závěrem shrnujícím význam a využití provedených praktických měření. Teoretická část popisuje základní veličiny charakteristické pro dielektrické materiály, shrnuje přehled základních charakteristik, typů a použití feroelektrických materiálů. Praktická část popisuje měřené vzorky, měřicí metodu a postup měření. Výsledky měření jsou zpracovány formou tabulek a grafických závislostí, zobrazujících vliv teploty a typu vzorku na napěťové závislosti relativní permitivity a ztrátového činitele. Předložená práce je sepsána přehledně a pečlivě, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni. Práce vykazuje některé, spíš formální nedostatky, jako nesprávný způsob zapisování literárních zdrojů, normě neodpovídající zápis rovnic apod., které ale nesnižují její úroveň. Požadavky zadání byly splněny v plném rozsahu. Předložená bakalářská práce a její zpracování splňují všechny požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů jsou jednoznačně využitelné ve výuce materiálové orientovaných předmětů i v technické praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 31499