MALINA, K. Senzorové uzly Java Sun SPOT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Holešinský, Pavel

Textová část práce je zpracována přehledně a formálně správně, opomeneme-li přítomnost několika překlepů. Praktická část je zpracována v souladu se zadáním, ale bylo zde očekáváno více vlastní invence a tvořivosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7/10
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Splnění zadání D 34/50
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Komosný, Dan

Práce splňuje cíle stanovené v zadání. Některé části však považují za zbytečné. Jedná se např. o kapitolu 2.3.1, kde autor popisuje jakým tlačítkem myši se má kliknout na kterou položku v menu. V práci jsou časté typografické chyby. Některé věty nedávají smysl. Zejména v první části práce, která se zabývá popisem zařízení, je patrný překlad z anglických manuálů. Vlastní přínos autora je popsán pouze na 4 stranách z celkového počtu 35 stran. Při nahlédnutí do zdrojových kódů vytvořených aplikací jsem nabyl dojmu, že byly pouze upraveny vzorové programy dodávané k senzorovým uzlům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Odborná úroveň práce D 30/50
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 32228