KLUČKA, I. Energetické využití odpadů v Evropské unii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ferdan, Tomáš

Cílem bakalářské práce bylo na základě rešerše literatury seznámit se s problematikou energetického využití komunálního odpadů (EVO) a zmapování EVO v jednotlivých zemích EU. Autor projevoval aktivní přístup k dané problematice, pravidelně se účastnil konzultací a samostatně vyhledal literární a elektronické prameny. Na základě nabytých informací pak v první části práce zpracoval základní přehled o odpadech a odpadovém hospodářství. Druhá část práce byla pak věnována legislativnímu pozadí tohoto problému. V této části se autor zabývá přehledem legislativy upravující nakládání s odpady v EU a dále ukazuje, jak byly tyto normy aplikovány v českém právním prostředí a uvádí případné odchylky. Třetí část se zabývá samotným energetickým využitím odpadů a porovnává různé aspekty spalování odpadů v jednotlivých zemích EU, od podílu EVO na odpadovém hospodářství v jednotlivých zemích, přes zhodnocení kapacit jednotlivých zařízení, až po přehled vyprodukovaných energií. V poslední části pak autor uvádí přehled největších dodavatelů technologií. Tato práce tak může sloužit jako základní přehled a díky počtu zdrojů a referencí také jako určitá databáze odkazů na jednotlivá zařízení a nadnárodní společnosti, zabývající se energetickým využitím komunálního odpadu. Závěrem lze říct, že bakalářská práce byla vypracována dle zadání a všechny cíle byly splněny, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šomplák, Radovan

Autor bakalářské práce splnil cíl práce ve všech bodech. V úvodní kapitole je popsaná produkce a následné nakládaní s komunálním odpadem v EU. Ve druhé kapitole autor shrnuje legislativní požadavky tykající se odpadového hospodářství. V dalších kapitolách jsou v krátkosti shrnuty statistiky využití odpadu jako energie v jednotlivých zemích EU. V této části oceňuji práci se zahraničními statistickými zdroji. Z práce je vidět rozdílná strategie volby zpracovatelských kapacit zařízení na energetické využití odpadu (EVO). V práci mi chybí zhodnocení těchto strategií, tzn. výhody (resp. nevýhody) velkých (resp. malých) zpracovatelských kapacit. A dále nástin vhodného návrhu zpracovatelských kapacit pro potenciální výstavbu v ČR. V závěru práce je popsán faktor R1, který se věnuje určením účinnosti zařízení EVO a dále stručný výčet firem zabývajících se dodávkou technologií pro EVO. Celkově má práce přehledný charakter s využitím velkého množství literárních zdrojů. Práci doporučují k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50670