POKORNÝ, J. Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Uchytil, Stanislav

Student řešil zadaný úkol zodpovědně, iniciativně a samostatně, průběžně konzultoval dílčí výsledky i problémy. Obsahově a graficky je práce na velmi dobré úrovni, výsledky práce jsou vhodně okomentovány a doplněny obrázky. Výtku bych měl k absenci odkazů použité literatury v textu. Text obsahuje malé množství překlepů a pravopisných chyb. Celkově působí text i aplikace v souladu se zadáním, které celé splňuje. Výsledné softwarové řešení je velmi dobře popsané a práce s ním je intuitivní a přehledná. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k připomínkám ji navrhuji klasifikovat známkou "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kacálek, Jan

Student se v práci zabývá velmi aktuální tématem autentizaci uživatelů pro webové aplikace. V teoretickém úvodu je podrobně rozebrán proces autentizace a jednotlivé možnosti autentizace. Nakonec teoretické části provádí srovnání jednotlivých autentizačních metod. Zde mi chybí stanovená kriteria pro jednotlivé oblasti posuzování autentizační metody. Student například v úvod práce píše "Dále vyhodnocuje finanční náklady nutné pro zprovoznění a následnou údržbu autentizačního systému, celkovou náročnost obsluhy z hlediska běžného uživatele a správce systému". V zhodnocující tabulce u položky cena má ale pouze možnosti levné či drahé. To se mi zdá jako vyhodnocení finančních nákladů velmi hrubé. V praktické části poté student implementuje zvolenou metodu. Při výběru této metody student neměl asi zcela jasno, protože v hlavních kritériích hledané autentizační metody má podmínku " Jednoduchá každodenní použitelnost pro zaměstnance firmy bez nutnosti posílat SMS" a v následující větě píše "Po důkladném zhodnocení všech dostupných autentizačních metod lze říci, že tyto požadavky nejlépe splňuje autentizace pomocí SMS kódu...". Samotná implementace zvolené metody je popsána velmi dobře. Jen mi zde chybí zmínka o ceně implementačního balíku od společnosti O2 a o cena jedné SMS. Po formální stránce nemam k práci výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 32247