PATÁK, M. Návrh nabíjecího ústrojí baterií s balancerem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Burian, František

Zadání bakalářské práce vzešlo z potřeb robotů laboratoře teleprezence a robotiky na našem ústavu. Svou komplexností a důrazem na bezpečnost provozu se řadí mezi ty složitější. Student měl navrhnout s dodaným speciálním druhem mikrokontroleru nabíječ, který je schopný nabíjet baterie v mobilním robotu třídy Orpheus. V průběhu řešení jeho semestrálního projektu vzešla potřeba nabíjet i články Lithiové, proto bylo zadání obohaceno o balancer a měření úbytků na bateriích. Student se aktivně zapojoval do tvůrčí práce, na konzultacích přicházel se zajímavými vlastními řešeními, které se zdály být dle jeho matematického odvození plně funkční. Tyto nápady student zapracoval do práce a všechny ověřil na pokusné desce. Výsledkem je plně funkční nabíječ, který je v současné verzi schopen bezpečně nabíjet olověné akumulátory v robotech třídy Orpheus. Student pro Lithiové články vytvořil nový plošný spoj, s osazeným balancerem a obvody hlídání stavů baterie, avšak v důsledku problémů s výrobou tohoto spoje a termínu mé dovolené neobdržel tento spoj včas, aby jej stihl osadit. Plná funkce všech systémů je však zdokumentována na měřicích přípravcích, které si student během práce vytvořil, není tedy pochyb že deska po plném osazení bude plnit funkci. Po formální stránce je práce velmi zdařilá, vytknout jde pár standardních chyb jako chybějící jednotky v grafech, či malé množství překlepů. Všechny převzaté pasáže jsou odkázány na literaturu, přičemž jsem nezjistil jedinou, která by byla doslovná. Práci mohu označit jako původní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Stručný úvod práce je věnován popisu vlastností baterií a způsobů nabíjení. Další část je věnována návrhu elektroniky. Autor postupně navrhuje potřebné obvody, jejich použití konzultuje, počítá parametry součástek a dílčí obvody rovnou simuluje. Návrh je dostatečně popsán a obsahuje všechny potřebné výpočty. Dále se autor zabývá návrhem regulátoru napětí, včetně identifikace soupravy a návrhu PI regulátoru metodou frekvenčních charakteristik. Škoda, že stejný prostor student nevěnoval i regulátoru proudu. Zadání práce bylo splněno, jednotlivé funkční bloky byly zkonstruovány a vyzkoušeny. Díky autorovu inženýrskému přístupu práce celkově působí dobrým dojmem. Doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 40190